โปรแกรมน้ำแห่งชีวิต

โปรแกรมน้ำแห่งชีวิต เป็นโปรแกรมการสร้างสาวกระดับลึก สำหรับผู้ที่กำลังแสวงหาการเยียวยารักษาในชีวิตส่วนตัว โดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

โปรแกรมน้ำแห่งชีวิตเน้นความจริงที่ว่า เราทุกคนต่างก็มีความแตกสลาย ที่พระเจ้าปรารถนาจะรักษา จุดมุ่งหมายของโปรแกรม คือ การวางรากฐานเรื่องความสมบูรณ์ในด้านความสัมพันธ์และด้านเพศในชีวิต

โดยการนมัสการ การสอน การอธิษฐาน และเวลาในกลุ่มย่อย เราได้เรียนรู้ด้วยกันเกี่ยวกับ

 • ฤทธิ์อำนาจแห่งความรักของพระเจ้าสำหรับเรา
 • พระเยซูเป็นศูนย์กลางแห่งความหวังสำหรับความสมบูรณ์ของเรา อย่างไร
 • ยอมรับสภาพความจริงของตัวเอง และความต้องการการช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง
 • ฤทธิ์อำนาจแห่งกางเขนในการฟื้นฟูชีวิตของเรา
 • ดำเนินชีวิตอย่างผู้ได้รับการเยียวยารักษาแล้ว
 • การมีส่วนในคริสตจักร และรักผู้อื่นด้วยความรักของพระคริสต์
พระเยซูตรัสว่า จงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาติ…สอนเขาให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้…
มัทธิว 28:19-20

โปรแกรมน้ำแห่งชีวิตมีไว้สำหรับใคร

สำหรับทุกคน โดยเฉพาะ ผู้ที่ตระหนักว่า ตนเองต้องการการช่วยเหลือในชีวิตส่วนตัวของเขา เช่น การไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นใคร การเกลียดตนเองหรือไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง การพึ่งพิงทางอารมณ์ (ติดคนเกินขอบเขต) คนที่กำลังต่อสู้กับปัญหาเรื่อง ผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดต่างๆ การเสพติดทางเพศ (เพศตรงข้าม เพศเดียวกัน)

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความสามารถของพระคริสต์ในการสัมผัสและฟื้นฟูสภาพของเราทุกคนในระดับลึกจากความอับอายและความแตกสลาย ไม่ว่าปัญหาของเราจะเป็นอย่างไรก็ตาม

รูปแบบของโปรแกรมน้ำแห่งชีวิตเป็นอย่างไร

เป็นโปรแกรม 20 บทเรียน ที่สอนในรูปแบบของกลุ่มปิด ผู้นำเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมอย่างดี เรามี นโยบายการรักษาความลับที่เข้มงวดเพื่อความปลอดภัยแก่ทุกคนในโปรแกรม

การประชุมในแต่ละครั้ง ประกอบด้วย

 • นมัสการ - เราสรรเสริญพระเจ้าก่อน
 • พระวจนะ - คำสอนในโปรแกรมน้ำแห่งชีวิตรวมถึง ความจริงของพระวจนะและความเข้าใจด้านจิตวิทยาซึ่งช่วยให้เรารู้จักพระเจ้าและรู้จักตัวเองมากขึ้น
 • พระราชกิจของพระเยซู - โดยการอธิษฐานเพื่อขอการเยียวยารักษาทั้งในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย เราอัญเชิญพระเยซูคริสต์ให้เยียวยารักษาบาดแผลต่างๆในชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรานำความบาปของเรา และของผู้ที่ทำผิดต่อเรามาที่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสัตย์ซื่อ และเที่ยงธรรม เพื่อทูลขอให้พระองค์ทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ

ฉันจะเรียนรู้อะไรบ้างจากโปรแกรมนี้

โปรแกรมน้ำแห่งชีวิต ใช้หนังสือคู่มือซึ่งมีคำสอน คำถาม และเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้เราก้าวจากสภาพความแตกสลายไปสู่ความสมบูรณ์ในพระเยซูมากขึ้น ขอหยิบยกบางหัวข้อเพื่อเป็นตัวอย่าง ดังนี้

 • ยอมรับความต้องการของเราต่อพระเจ้า
 • กางเขนและการสารภาพบาป
 • ยอมรับความรักจากพระบิดา
 • เราเป็นใครในฐานะชายและหญิง
 • การประกาศตัดสัมพันธ์กับรูปเคารพต่างๆ
 • การคืนดีระหว่างชายและหญิง
 • ต้นตอความแตกสลายของสภาพทางเพศ
 • การเยียวยารักษาจากการถูกล่วงละเมิดต่างๆ
 • ฟื้นฟูสภาพตัวจริงโดยกางเขน
 • การเข้าใจและการเอาชนะการทดลอง
 • การเอาชนะการเสพติดต่างๆ
 • การสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้องดีงาม
 • ก้าวเดินในฐานะคริสเตียนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่

โปรแกรมน้ำแห่งชีวิตเหมาะสำหรับฉันไหม

ถ้าข้อความต่อไปนี้เป็นคำตอบในใจของคุณ โปรดพิจารณาการเข้าร่วมโปรแกรมน้ำแห่งชีวิต

 • มีความปรารถนาที่จะสร้างความสัมพันธ์กับพระคริสต์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 • มีความตั้งใจที่จะเปิดใจอย่างตรงไปตรงมากับผู้อื่นเกี่ยวกับความแตกสลายและบาดแผลของคุณ
 • มีความปรารถนาและความตั้งใจในการดำเนินชีวิตที่เป็นอิสระและหลีกเลี่ยงการทำบาป
 • ต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

โปรแกรมนํ้าแห่งชีวิต 20 สัปดาห์ครั้งหน้า จะเปิดในวันที่ 1 พฤษภาคม 2023, 18.00-21.00น. สถานที่จัด คจ.สาวกพระเยซู อุบลฯ ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอติดต่อที่อยู่ข้างล่างนี้

ติดต่อเรา

ติดต่อเราส่งจดหมายได้ที่ :

สำนักงานพันธกิจน้ำแห่งชีวิตอุบลฯ
ตู้ ป.ณ.4 ที่ทำการไปรษณีย์ อุบลราชธานี
145 ถนนศรีณรงค์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์: 095-0671938 และ 087-6439670

LINE ID: LivingWatersUbon

อีเมล: [email protected]

YouTube: @livingwatersubon

เว็ปไซต์ที่แนะนำ