Living Waters Logo
ดูเถิด เรากำลังกระทำสิ่งใหม่งอกขึ้นมาแล้ว เจ้าไม่เห็นหรือ เราจะทำทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้ำในที่แห้งแล้ง
- อิสยาห์ 43 :19

พันธกิจนํ้าแห่งชีวิตอุบลฯ เป็นพันธกิจคริสเตียนการสร้างสาวกและการเยียวยารักษา โดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง สำนักงานของเราอยู่ที่อุบลราชธานี ประเทศไทย

ดูโปรแกรมและการจัดสัมนาที่จะเกิดขึ้น

ปฏิทินกิจกรรม

นิมิตของเรา

พันธกิจนํ้าแห่งชีวิตอุบลฯ เสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ ในจังหวัดอุบลฯ ภาคอีสาน และประเทศไทย ให้เป็นภาชนะแห่ง ความจริง พระคุณ และความเมตตาของพระเจ้า

Thai map
about Sue

เราเป็นใคร

อจ.ซู ฮันท์ เป็นมิชชันนารีจากประเทศอังกฤษได้เดินทางมาอยู่ที่กรุงเทพฯ เมื่อปี ค.ศ. 2000 พร้อมกับกระเป๋าเดินทางและนิมิตที่มาจากพระเจ้า พระเจ้าทรงมีความสัตย์ซื่ออย่างมาก หลังจากเป็นผู้อำนวยการพันธกิจสายธารในประเทศไทยที่กรุงเทพฯ 10 ปี อจ.ซู ได้ย้ายมาอยู่ที่อุบลฯ 3 ปีและได้เปิดพันธกิจน้ำแห่งชีวิตอุบลฯ

อจ.ชู ได้รับการฝึกอบรมจาก ศาสนาจารย์ แอนดรูว์ คอมิสกี้ ผู้ก่อตั้ง Desert Stream/Living Waters Ministries ที่ แคนซัสซิตี้ มิสซูรี่ สหรัฐอเมริกา (www.desertream.org) อจ.ซู ได้รับใช้พระเจ้าร่วมกับ ศจ.แอนดรูว์ มากกว่า 15 ปี ซึ่งก่อนหน้านั้น อจ.ซู ได้รับใช้ในพันธกิจ St Stephens Society ร่วมกับ อจ.แจ๊กกี้ พูลินเจอร์ ที่ฮ่องกง 3 ปี (1994-97)

อจ.ซู ได้มีนิมิตและหัวใจสำหรับพันธกิจการสร้างสาวกและการเยียวยารักษา พันธกิจน้ำแห่งชีวิตอุบลฯ จำเป็นต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม อจ.ซูมีความชื่นชมยินดีมาก เมื่อพระเจ้าทรงสร้างพี่น้องคนไทย ให้เข้ามาร่วมรับใช้กับอาจารย์

dsm logo

ประวัติการก่อตั้ง

ศจ.แอนดรูว์ คอมิสกี้ ผู้อำนวยการพันธกิจ Desert Stream/Living Waters Ministries ได้ก่อตั้งพันธกิจน้ำแห่งชีวิตอุบลฯ ขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2015 ศจ.แอนดรูว์ ได้แต่งตั้ง อจ.ซู ฮันท์ เป็นผู้อำนวยการของพันธกิจ ศจ.แอนดรูว์เคยเดินทางมาที่อุบลฯ 3 ครั้ง เพื่อช่วยเหลือในการก่อตั้งพันธกิจ รวมทั้งช่วยสอนงานสัมมนาต่างๆ ด้วย ท่านเคยเดินทางมาที่ประเทศไทยหลายครั้งแล้วตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2000 ท่านมานำการอบรมและงานสัมมนาต่างๆ

about pastor andrew

เกี่ยวกับ ศาสนาจารย์แอนดรูว์ คอมิสกี้

ศจ.แอนดรูว์ และภรรยา ชื่อคุณแอนเน็ท ร่วมกันก่อตั้งพันธกิจ Desert Stream/Living Waters ในปี ค.ศ.1980 ที่เวสท์ฮอลลีวูด แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้ชายและผู้หญิงที่แสวงหาการเยียวยารักษาจากพระเยซูเนื่องจากความแตกสลายทางเพศ ซึ่งเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆ กลุ่มเดียว จากนั้นได้ขยายไปอีกหลายๆ กลุ่ม ศจ.แอนดรูว์ เริ่มศึกษาและอธิษฐานขอสติปัญญาที่จะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ จนท่านได้เขียนหนังสือ โปรแกรมน้ำแห่งชีวิตขึ้น ท่านสังเกตเห็นว่า กุญแจแห่งความจริงที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ คือ ความสัตย์ซื่อ การสารภาพบาป การให้อภัย และการรับการอธิษฐานเผื่อบาดแผลที่ลึกและการขาดความรักนั้น มีประสิทธิภาพมาก ไม่ใช่แค่สำหรับคนที่แตกสลายทางเพศเท่านั้น แต่สำหรับคริสเตียนทั่วๆไป ที่ได้เผชิญปัญหาหลายรูปแบบด้วย พันธกิจโปรแกรมน้ำแห่งชีวิต

มีกลุ่มมากมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ขยายไปเปิดในอีกหลายประเทศทั่วโลก เช่น อาร์เจนตินา เม็กซิโก ชิลี เยอรมัน ฝรั่งเศส ลิทัวเนีย โปแลนด์ ฟิลิปปินส์ และ ประเทศไทย

believe icon

หลักข้อเชื่อของพันธกิจน้ำแห่งชีวิตอุบลฯ

เราเชื่อว่า มีพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียวที่ทรงสำแดงพระลักษณะตรีเอกานุภาพ คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระบิดาเป็นพระผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวง พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า บังเกิดเป็นมนุษย์จากหญิงพรหมจารี โดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงเป็นมนุษย์สมบูรณ์ และพระเจ้าสมบูรณ์ ทรงปราศจากบาป ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อไถ่บาปของมนุษย์ ทรงถูกฝังและหลังจากสามวันทรงฟื้นคืนพระชนม์และเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์พระบิดา และพระองค์จะเสด็จกลับมา เราเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นพระผู้ช่วยและสอนเราในทางที่ชอบธรรมของพระเจ้า

พระคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นสิทธิอำนาจสุดท้าย ในการสั่งสอน การว่ากล่าวตักเตือน การแก้ไขข้อบกพร่อง และการฝึกฝนในความชอบธรรม

เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์และคริสตจักรของพระองค์เป็นแหล่งแห่งการรื้อฟื้นชีวิต และจิตวิญญานของเรา โดยพระคุณและพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์ทรงเยียวยารักษาความแตกสลายในชีวิตของเรา

เราเชื่อว่าคริสตจักรของพระคริสต์ประกอบด้วยทุกคนที่รู้จักพระเยซูและเชื่อในพระคำของพระเจ้า และปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตตามความจริงของพระคำนั้น ไม่ว่าเขาจะมาจากนิกายไหนก็ตาม

เกี่ยวกับโปรแกรมและสัมมนาต่างๆ

cross current logo

กลุ่มกระแสกางเขน

เป็นกลุ่ม 6 หรือ 8 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใช้เวลา 3 - 4 ชั่วโมง) ที่เน้นพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง สําหรับคนที่กําลังแสวงหาการเยียวยารักษาจากพระเยซู ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นและด้านเพศ เป็นกลุ่มเปิดหรือปิด สำหรับทุกคน ทั้งที่เป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียน โดยจัดการสอนตามคริสตจักร และพันธกิจคริสเตียนต่าง ๆ จัดขึ้นปีละหนึ่งหรือสองครั้งที่อุบลฯ

อ่านเพิ่มเติม
living waters book

โปรแกรมน้ำแห่งชีวิต

คือ หลักสูตรการเยียวยารักษาระดับลึก และเน้นการเข้าสู่ความสมบูรณ์ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นและด้านเพศ ส่วนมากจัดขึ้นที่อุบลฯ ปีละครั้ง หลักสูตรนี้ประกอบด้วยบทเรียน 20 บทเรียน ต่อเนื่องนาน 20 หรือ 25 สัปดาห์ โปรแกรมนํ้าแห่งชีวิตหน้าของเรา จะเริ่มเดือนกรกฎาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม
living waters leader training

การอบรมผู้นำโปรแกรมน้ำแห่งชีวิต

เป็นโอกาสที่จะได้มารับการเยียวยารักษาระดับลึกสำหรับชีวิตส่วนตัว และเป็นการเรียนรู้ที่จะนำ โปรแกรมน้ำแห่งชีวิต และ กลุ่มกระแสกางเขน ไปใช้ในคริสตจักรหรือพันธกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอนโดย ศจ.แอนดรูว์ คอมิสกี้ และทีมที่มีประสบการณ์ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ จัดการอบรมปีละ 1 ครั้ง

*เราจะจัดการอบรมครั้งแรกที่อุบลฯ วันอาทิตย์ วันที่ 12 ถึง วันศุกร์ วันที่ 17 สิงหาคม ปี 2018

สถานที่รีสอร์ทท้องถิ่นและจะพักอยู่ด้วยกัน 5 วัน

อ่านเพิ่มเติม
seminars

สัมมนาพิเศษต่างๆ

ทางพันธกิจน้ำแห่งชีวิตอุบลฯ เรามีเป้าหมายที่จะจัดให้มีสัมมนาพิเศษ ประมาณปีละ 1 ครั้ง เราจะเชิญวิทยากร ผู้มีประสบการณ์จากต่างประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับพันธกิจนี้ เราจัดมาแล้ว 4 ครั้ง คือ สัมมนา ชีวิตที่บริสุทธิ์โดยฤทธิ์แห่งกางเขนอุบลฯ สอนโดย ศจ.แอนดรูว์ และทีม จัดขึ้น 3 ครั้ง ในปี 2015 2016 และ 2017 และ สัมมนา หลุดพ้นจากวิญญาณแห่งความตาย 1 ครั้ง สอนโดย ศจ.โจนาธัน ฮันเทอร์ และ อจ. เดบบี้ เดรสกอลล์ ในปี 2016 และผู้ที่เข้าสัมมนาก็ได้รับพระพรเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

 • กลุ่มกระแสกางเขน | ที่อุบลราชธานี
  • เริ่ม ปีใหม่ 2018
  • ที่ ค. ในอุบลฯ
  • สําหรับรายละเอียด โปรดไปที่ ‘อ่านเพิ่มเดิม’
  • ติดต่อ อจ. ซู ฮันท์ 095-067-1938

 • โปรแกรมนํ้าแห่งชีวิต ที่อุบลราชธานี | ที่อุบลราชธานี
  • เริ่ม กรกฎาคม 2018
  • ที่ ค. ในอุบล
  • สําหรับรายละเอียด โปรดไปที่ ‘อ่านเพิ่มเดิม’
  • ติดต่อ อจ. ซู ฮันท์ 095-067-1938

 • การอบรมผู้นำโปรแกรมน้ำแห่งชีวิต | ที่อุบลราชธานี
  • วันอาทิตย์ วันที่ 12 ถึง วันศุกร์ วันที่ 17 สิงหาคม ปี 2018
  • ติดต่อ อจ. ซู ฮันท์ 095-067-1938
  • เราจะจัดการอบรมผู้นำโปรแกรมน้ำแห่งชีวิตที่อุบลฯ สอนโดย ศจ.แอนดรูว์ คอมิสกี้และทีม สถานที่รีสอร์ทท้องถิ่น เราจะพักอยู่ด้วยกันห้าวัน ส่วนรายละเอียดเราจะแจ้งเพิ่มเติมอีกครั้งในภายหลัง

หากคุณต้องการเข้าร่วมสัมมนา หรือโปรแกรมต่างๆ ของเรา กรุณาติดต่อที่

สำนักงานพันธกิจน้ำแห่งชีวิตอุบลฯ
ตู้ ป.ณ.48
ที่ทำการไปรษณีย์ อุบลราชธานี
145 ถนนศรีณรงค์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์: 095-0671938

อีเมล: livingwatersubon@gmail.com

หนังสือและซีดี

พันธกิจน้ำแห่งชีวิตอุบลฯ ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลเพิ่มเติม
ทั้งในรูปแบบหนังสือและซีดี โดยมีแหล่งข้อมูลจาก ศจ.แอนดรูว์ คอมิสกี้ และผู้สอนอื่นๆ

รายชื่อหนังสือที่น่าสนใจ

รายชื่อหนังสืออื่นๆ


 • สู่ความเป็นหญิงที่สมบูรณ์ | โดย อ.เจนเน็ต เฮาอาร์ด | 120 บาท
 • คุณเป็นคนพิเศษนะ | โดย อ.แม๊กซ์ ลูคาโด | 100 บาท
 • กระแสกางเขน | โดย ศจ.แอนดรูว์ คอมิสกี้ | 60 บาท


รายชื่อซีดี

เป็นซีดีที่เราได้บันทึกการสัมมนาต่างๆโดยวิทยากรจากต่างประเทศที่มีประสบการณ์ และได้แปลเป็นภาษาไทย

 • การมีส่วนในการรับน้ำแห่งชีวิตจากพระบิดา | โดย ศจ.แอนดรูว์ คอมิสกี้ | ราคา 20 บาท
 • กางเขนและการสารภาพบาป | โดย ศจ.แอนดรูว์ คอมิสกี้ | ราคา 20 บาท
 • การตัดความสัมพันธ์กับรูปเคารพทางเพศ | โดยศจ.แอนดรูว์คอมิสกี้ | ราคา 40 บาท
 • บำบัดรักษาบาดแผลจากพ่อ | โดย ศจ.แอนดรูว์ คอมิสกี้ | ราคา 40 บาท

ฟรี แผ่นพับ เรื่องเข้าใจผู้ปรารถนาแปลงเพศ เขียนโดย อจ.ซาย โรเจอร์ส ที่เป็นผู้ชายและเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจากสหรัฐอเมริกา ท่านเคยปรารถนาที่จะแปลงเพศเป็นผู้หญิงและเกือบจะผ่าตัดแล้ว แต่พระเจ้าสัมผัสและเรียกท่านให้ที่จะไม่แปลงเพศและยังดำเนินชีวิตเป็นผู้ชาย จากประสบการณ์ส่วนตัวนี้ อจ.ซาย โรเจอร์ส ได้รับความเข้าใจระดับลึกสำหรัผู้ชายหรือผู้หญิงที่ปรารถนาที่จะผ่าตัดแปลงเพศ ในแผ่นพับนี้มีคำสอนและคำพยานที่จะช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหานี้ เข้าใจต้นตอของปัญหานี้มากขึ้น


หนังสือทุกเล่มนอกจาก กระแสกางเขน และ หลุดพ้นจากวิญญาณแห่งความตาย สามารถหาซื้อหนังสือได้ตามร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไปและที่สำนักงานพันธกิจน้ำแห่งชีวิตอุบลฯ ส่วนซีดีสั่งซื้อได้เฉพาะที่สำนักงานเท่านั้น สามารถสั่งซื้อได้ทางอีเมล livingwatersubon@gmail.com และเราจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์

ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ ที่ :

สำนักงานพันธกิจน้ำแห่งชีวิตอุบลฯ
ตู้ ป.ณ.48 ที่ทำการไปรษณีย์ อุบลราชธานี
145 ถนนศรีณรงค์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 095-0671938

อีเมล: livingwatersubon@gmail.com

เว็ปไซต์ที่แนะนำ